top of page

Regulamin serwisu www.wellnessdlafirm.pl

Regulamin świadczenia usług
w Serwisie wellnessdlafirm.pl

wersja z dnia 12.10.2020 r.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.wellnessdlafirm.pl
 

 

I. Informacje ogólne

 1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę: Małgorzata Świderska FEELIT,  ul. Olbrachta 118B/2
  01-373 Warszawa, NIP: 522-292-47-99

 2. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy Usługi w postaci umożliwienia zapisu na usługę fizjoterapeutyczną, rehabilitacyjną, dietetyczną, trening personalny lub medyczny, konsultację i wsparcie w zakresie sportu i regeneracji a także konsultacje psychologiczne, świadczenia usług w tym zakresie oraz utworzenia konta Użytkownika w Serwisie.

 3. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować przy wykorzystaniu poczty elektronicznej biuro@feel-it.pl

II. Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Konsultant/Konsultantka – osoba udzielająca Użytkownikowi Konsultacji Online w ramach Serwisu.

 3. Konsultacja Online – usługa świadczona przez Usługodawcę z obszaru fizjoterapii, rehabilitacji, dietetyki, treningu personalnego lub medycznego, sportu i regeneracji a także psychologii w cenie i dacie wskazanej w opisie Konsultacji Online, trwająca 55 minut lub na życzenie Użytkownika krócej, co nie wpływa na zmianę ceny.

 4. Organizacja – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą łączy Usługodawcę umowa ustna lub pisemna o świadczenie usług, dla której Usługodawca wygeneruje podstronę, na której pracownicy lub współpracownicy tej osoby będą mogli korzystać z Usług.

 5. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie, dostępny pod adresem www.wellnessdlafirm.pl Na prośbę Użytkownika Usługodawca może udostępnić go również w formacie PDF przesyłając go na podany adres email.

 6. Serwis – serwis prowadzony pod adresem www.wellnessdlafirm.pl.

 7. Usługodawca – Małgorzata Świderska FEELIT,  ul. Olbrachta 118B/201-373 Warszawa, NIP: 522-292-47-99

 8. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub przedstawiciel osoby prawnej działającej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu lub osoba korzystająca z usług świadczonych w ramach Serwisu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Organizacją. Aby korzystać z Konsultacji Online Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Przez Użytkownika rozumie się jednocześnie Użytkownika Zalogowanego, jak i Użytkownika Niezalogowanego.

 9. Użytkownik Zalogowany – Użytkownik, który korzysta z Serwisu i świadczonych usług po utworzeniu konta w Serwisie i zalogowania na konto.

 10. Użytkownik Niezalogowany – Użytkownik, który korzysta z Serwisu i świadczonych usług bez rejestracji konta w Serwisie.

 11. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w postaci usługi fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej, dietetycznej, treningu personalnego lub medycznego, konsultacji i wsparcia w zakresie sportu i regeneracji a także konsultacji psychologicznych, świadczenia usług w tym zakresie oraz utworzenia konta Użytkownika w Serwisie.

 12. Usługa Stacjonarna – usługa świadczona stacjonarnie przez Usługodawcę w postaci usługi fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej, dietetycznej, treningu personalnego lub medycznego, konsultacji i wsparcia w zakresie sportu i regeneracji a także konsultacji psychologicznych.

III. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu zarówno bez utworzenia konta, jak i przy utworzeniu konta.

 2. Utworzenie konta w Serwisie wymaga zarejestrowania się Użytkownika na podstronie pod podanym indywidualnie przez Usługodawcę adresem wygenerowanym dla Organizacji i jej pracowników lub współpracowników. W tym celu Użytkownik podaje dane w postaci imienia i nazwiska oraz służbowego adresu e-mail, akceptuje Regulamin, podejmuje decyzję w zakresie zgody na przesyłanie informacji handlowych i potwierdza chęć utworzenia Konta przyciskiem”rejestracja”.

 3. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z Usług w postaci Konsultacji Online lub zapisać się na Konsultację Online lub Usługę Stacjonarną.

 4. Na podstronie pod podanym indywidualnie przez Usługodawcę adresem wygenerowanym dla Organizacji prezentowane są usługi ze wskazaniem opisu zakresu Konsultacji Online lub Usługi Stacjonarnej, Warsztatu online lub Webinaru, jak również ceny oraz dostępnych dat i godzin usług. Opis niektórych Usług oraz ich ceny mogą być także dostępne dla pozostałych Użytkowników.

 5. Aby zapisać się na Konsultację Online lub Usługę Stacjonarną, Warsztat online lub Webinar należy:

  1. wejść na podstronę pod podanym indywidualnie przez Usługodawcę adresem wygenerowanym dla Organizacji i wybrać interesującą Użytkownika Konsultację Online lub Usługę Stacjonarną lub Warsztat online lub Webinar wraz z terminem jej realizacji lub w przypadku Użytkownika nie korzystającego z Serwisu na podstawie umowy Usługodawcy z Organizacją – wejść na podstronę Serwisu ogólnodostępną z opisem i ceną Usługi i wybrać interesującą Użytkownika Usługę,

  2. po wybraniu Konsultacji Online lub Usługi Stacjonarnej lub Warsztatu online lub Webinaru potwierdzić chęć zapisu przyciskiem „Zapisz”,

  3. dokonać płatności za Konsultację Online lub Usługę Stacjonarną lub Warsztat online lub Webinar w cenie podanej w opisie; dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem serwisu PayU. Nie dotyczy to Użytkowników, w imieniu których lub za których za Usługę zapłaciła Organizacja.

  4. po dokonaniu zapisu Użytkownik otrzyma potwierdzenie zapisu na wskazany przez siebie adres email wraz z informacją na temat miejsca świadczonej usługi lub z zaproszeniem do komunikacji online przez komunikator.

 6. Konsultacje Online odbywają się poprzez platformę do wideokonferencji w postaci Skype lub Google Meet lub MS Teams lub innej wskazanej przez Usługodawcę. Użytkownik zapisując się na Konsultację Online wyraża zgodę na używanie wskazanej przez Usługodawcę platformy do wideokonferencji jako komunikatora używanego dla świadczenia Konsultacji Online.

 7. Warsztaty online odbywają się poprzez platformę do wideokonferencji w postaci Skype lub Google Meets lub MS Teams lub innej wskazanej przez Usługodawcę. Użytkownik zapisując się na Warsztat online wyraża zgodę na używanie wskazanej przez Usługodawcę platformy do wideokonferencji jako komunikatora używanego dla świadczenia Warsztatu online.

 8. Webinary odbywają się przy użyciu narzędzia w postaci platformy do wideokonferencji w postaci Click Meeting lub innej wskazanej przez Usługodawcę. Użytkownik zapisując się na Webinar wyraża zgodę na używanie wskazanej przez Usługodawcę platformy do wideokonferencji jako komunikatora dla świadczenia Webinaru.

 9. Do skutecznego zapisu na Konsultację Online, Usługę Stacjonarną, Warsztat online lub Webinar niezbędne jest potwierdzenie akceptacji treści Regulaminu.

 10. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik po połączeniu się z platformą do wideokonferencji Użytkownik podaje pseudonim i służbowy adres e-mail.

 11. Znajdujące się na stronach internetowych Serwisu informacje o Usługach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Użytkownika oferty zakupienia określonej ilości konkretnych Usług na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez Usługodawcę zamówienia w postaci zapisu na Usługę oznacza złożenie przez niego oferty kupna zamawianych usług. Nie dotyczy to Usług świadczonych na rzecz Użytkowników na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Organizacją.

 12. Informacje zawarte na stronach ani przekazywane w ramach Konsultacji Online, Warsztatu online lub Webinaru nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Oferowane Konsultacje Online mogą różnić się w szczegółach od informacji umieszczonych na stronach Serwisu, gdyż szczegółowy przebieg Konsultacji Online ustala Użytkownik wraz z Konsultantem/Konsultantką.

 13. Wszystkie ceny podane w Serwisie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury składania przez Klienta zamówienia (potwierdzenia zamówienia przez Serwis).

IV. Warunki świadczenia Usług

 1. Rejestracja konta w Serwisie stanowi zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy świadczenia usług utworzenia konta w Serwisie i umożliwienia zapisu na Usługę Stacjonarną lub zapisu na Konsultację Online, Warsztat online lub Webinar na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Zapisanie na Konsultację Online lub Usługę Stacjonarną lub Warsztat online lub Webinar przez Użytkownika Niezalogowanego lub Użytkownika Zalogowanego stanowi zawarcie Umowy świadczenia usług, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a tym Użytkownikiem na świadczenie odpowiednio Konsultacji Online, Usługi Stacjonarnej, Warsztatu online lub Webinaru.

 3. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie.

 4. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.

 5. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po zawarciu Umowy oraz po dokonaniu zapłaty ceny wskazanej w Serwisie za Konsultację Online, Usługę Stacjonarną, Warsztat online lub Webinar. Użytkownicy będący pracownikami lub współpracownikami Organizacji mogą być zwolnieni z obowiązku zapłaty ceny, którą w ich imieniu uiszcza Organizacji. Informacja w tym przedmiocie zostanie wyświetlona na ekranie takiego Użytkownika przed zapisem.

 6. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dnia od zawarcia umowy, tj. w zakresie utworzenia konta w Serwisie od chwili utworzenia konta oraz świadczenia usług w postaci Konsultacji Online, Warsztatu online, Webinaru lub zapisu na Usługę Stacjonarną od chwili dokonania zapisu na wybraną Usługę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8 poniżej.

 7. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem Usługodawca będzie mógł rozpocząć świadczenie usług po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, a w terminie wcześniejszym, jeżeli Użytkownik zgodzi się na świadczenie usług w terminie, na który się zapisał. Rozpoczęcie Konsultacji Online, Warsztatu online, Webinaru lub stawienie się na Usługę Stacjonarną w wybranym terminie rozumie się jako wyrażenie takiej zgody.

 8. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługodawca informuje, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy.


V. Zasady świadczenia Usług

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.

 2. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Usług w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy i Konsultantów/Konsultantek lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści pornograficzne, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju.

 3. Konsultant/Konsultantka może przerwać Konsultację Online w przypadku ujawnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 powyżej. Przerwanie Konsultacji nie skutkuje zwrotem uiszczonej ceny.

VI. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) zastosowania wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script, w najnowszej wersji;

b) dostęp do Internetu,

c) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up) – zalecane,

d) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,

e) sprawnych głośników oraz mikrofonu, a w przypadku Konsultacji online także kamery internetowej,

f) w odniesieniu do niektórych platform do wideokonferencji dla połączenia się z Usługodawcą może istnieć, nałożony przez tę platformę, obowiązek posiadania konta użytkownika w tej platformie. Przed świadczeniem Usługi Usługodawca informuje Użytkownika o rodzaju platformy do wideokonferencji, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa.

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.

 3. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas tworzenia konta lub informacji opublikowanej w Serwisie.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie określa Polityka Prywatności opublikowana w Serwisie pod adresem www.wellnessdlafirm.pl/politykaprywatnosci.

 2. Usługodawca jest Administratorem Danych przekazanych w związku i w celu świadczenia usług w Serwisie.

 3. Użytkownik w celu dokonania płatności podaje również dane płatnicze wymagane przez PayU. Administratorem tych danych jest PayU – Użytkownik podczas zapisu powinien zapoznać się z treścią polityki prywatności PayU.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację w związku z nieprawidłowo wykonaną Usługą. Dla uniknięcia wątpliwości za Konsumenta nie uważa się osoby korzystającej z Usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Organizacją.

 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis powodu, dla którego Użytkownik uważa, że Usługa była przeprowadzona niezgodnie z umową.

 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy biuro@feel-it.pl lub adres Usługodawcy

 4. Konsument może zgłosić reklamację w terminie rękojmi określonej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 6. Jeżeli wykonana Usługa ma wady, Konsument ma prawo żądania naprawy wad lub ich usunięcia. Konsument ma obowiązek wskazania wad usługi i wyznaczenia terminu do ich naprawienia. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, jeżeli Usługa została wadliwie wykonana, Konsument ma prawo żądania zwrotu zapłaty ceny za Usługę.

 7. Konsument może również złożyć reklamację na powyższych zasadach w stosunku do wszystkich Usług świadczonych w Serwisie, w tym usługi utworzenia konta w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że utworzenie konta nie jest płatne i nie wywołuje skutków finansowych z tytułu utrzymywania konta w Serwisie po żadnej ze stron.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;

e) realizacji nowych funkcjonalności i usług na platformie.

 1. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu, a w czasie pomiędzy opublikowaniem zmienionego Regulaminu a jego wejściem w życie zapisał się na Usługę, która jeszcze się nie odbyła.

 2. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 2 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.

 3. W celu rozwiązania ewentualnego sporu ze Sprzedawcą konsument może skorzystać z platformy ODR znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Zmiany kosmetyczne Regulaminu, które nie wpływają na warunki świadczonych Usług, nie wymagają publikacji w trybie ust. 2 powyżej.

 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.

 6. Wzór reklamacji stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu a wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej drogą elektroniczną Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamn serwisu

Polityka prywatności Feel it

Polityka prywatności Serwisu www.wellnessdlafirm.pl

Polityka prywatności serwisu wellnessdlafirm.pl


Informacje ogólne


1.    Administratorem Serwisu pod adresem wellnessdlafirm.pl i Administratorem danych osobowych jest Feel it Małgorzata Świderska, adres: ul. Olbrachta 118B/2, 01-373, posiadający numer NIP: 522-292-47-99, adres email: biuro@feel-it.pl.
2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez: a. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz podane w komunikacji telefonicznej lub e-mailowej; b. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"); c. gromadzenie logów serwera www, parametry połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3.    Administrator w niniejszej Polityce informuje również o przetwarzaniu danych poza Serwisem związanym z prowadzoną przez niego działalnością.
4.    Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).


Jak przetwarzamy dane osobowe


5.    Zbieramy wyłącznie informacje podane dobrowolnie.
Usługi i przesyłanie informacji lub powiadomień, założenie konta w Serwisie
6.    W Serwisie użytkownik może zapisać się na Konsultacje Online, Warsztat online, Webinar lub Usługę Stacjonarną ("Usługi"). Do zapisu niezbędne jest podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, a do połączenia się poprzez wideokonferencję pseudonimu i adresu e-mail lub służbowego adresu e-mail w przypadku osób korzystających z Usług na podstawie umowy zawartej przez Usługodawcę i Organizację w rozumieniu postanowień Regulaminu.
7.    Dane przekazane nam w formularzu rejestracji na Usługę przetwarzamy na podstawie niezbędności dla zawarcia i wykonywania umowy.
8.    Dane podane przez Użytkownika Serwisu w celu zapisu na Usługę możemy także przetwarzać w celu prowadzenia marketingu usług własnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub udzielonej zgody w zakresie przesyłania informacji handlowych oraz w celu przesyłania powiadomień o wybranych przez Użytkownika Usługach.
9.    Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na Usługę i jej wykonania.
10.    Przechowujemy te dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.
11.    Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do świadczenia i rozliczenia Usług oraz marketingu usług własnych i przesyłania powiadomień, w tym usługi informatyczne, marketingowe, księgowe.
12.    Konsultacje Online odbywają się poprzez platformę do wideokonferencji w postaci Skype lub Google Meet lub MS Teams lub innej wskazanej przez Usługodawcę. Użytkownik zapisując się na Konsultację Online wyraża zgodę na używanie wskazanej przez Usługodawcę platformy do wideokonferencji jako komunikatora używanego dla świadczenia Konsultacji Online.
13.    Na tych samych zasadach przetwarzane są również dane Użytkownika podane w celu założenia konta w Serwisie.
Komunikacja mailowa, telefoniczna i za pośrednictwem poczty:
14.    Dane przekazane nam w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji.
15.    Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji.
16.    Przechowujemy te dane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie możemy je również przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.
17.    Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.


Warsztaty online i webinary:


18.    Dane przekazane nam przy zapisie na wydarzenie online w postaci Warsztatu online lub Webinaru przetwarzamy w celu zapisu na nie i ich organizacji na podstawie niezbędności dla wykonania umowy realizacji wydarzenia online.
19.    Na podany adres email Administrator będzie wysyłać też materiały z tych wydarzeń, jeśli takie powstaną i powiadomienia o bieżących i nadchodzących wydarzeniach online – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przez czas organizowania przez Administratora wydarzeń online, a także w najbliższym czasie po zakończeniu wydarzenia.
20.    W każdej chwili Uczestnik wydarzenia może zgłosić sprzeciw wobec tego przetwarzania przesyłając wiadomość mailową na adres biuro@feel-it.pl
21.    Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisu na wydarzenie online.
22.    Dane podane do zapisu przechowujemy przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.
23.    Możemy przekazywać te dane podmiotom, świadczącym dla nas usługi niezbędne do organizacji i promocji wydarzeń online.
24.    Warsztaty online odbywają się poprzez platformę do wideokonferencji w postaci Skype lub Google Meets lub MS Teams lub innej wskazanej przez Usługodawcę. Użytkownik zapisując się na Warsztat online wyraża zgodę na używanie wskazanej przez Usługodawcę platformy do wideokonferencji jako komunikatora używanego dla świadczenia Warsztatu online.
25.    Webinary odbywają się przy użyciu narzędzia w postaci platformy do wideokonferencji w postaci Click Meeting lub innej wskazanej przez Usługodawcę. Użytkownik zapisując się na Webinar wyraża zgodę na używanie wskazanej przez Usługodawcę platformy do wideokonferencji jako komunikatora dla świadczenia Webinaru.


Komunikacja w social mediach


26.    Dane użytkowników, którzy wchodzą z nami w interakcję na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez nas konta lub dodanie się do wydarzenia przetwarzamy w następujący sposób:
•    poprzez interakcje możemy mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie Użytkownik przekaże nam w wiadomości lub komentarzu.
27.    Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji.
28.    Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.
29.    Dane te przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
30.    Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.
Informacja o plikach cookies i tworzeniu profilu użytkownika
31.    W serwisie korzystamy z plików cookies.
32.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
33.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a. tworzenia statystyk i prowadzenia analityki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
34.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W Serwisie istnieje również możliwość wyłączenia funkcji cookies po rozwinięciu paska z informacjami o cookies na dole strony Serwisu.
35.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Twoje Prawa


36.    Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
37.    Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
38.    W stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@feel-it.pl.

Polityka prywatnści

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – formularz reklamacji

Prześlij
Formularz reklamacyjny

Załącznik Nr 2 do Regulaminu – formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej drogą elektroniczną

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy zawartej drogą elektroniczną z Małgorzata Świderska FEELIT, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, NIP: 5222924799 . Proszę o dokonanie zwrotu mojego świadczenia na rachunek bankowy prowadzony w Banku. Podanie powodu odstąpienia od umowy nie jest konieczne. Zależy nam na tym, żeby nasi Klienci i Klientki byli zadowoleni i będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się z nami swoją opinią:

Twoja opinia
Prześlij
Odstąpiene od umowy
bottom of page